<<

 

Südlicher Kurzschwänziger Bläuling

Cupido alcetas  (HOFFMANNSEGG 1804)

RL D: --

RL BW: --

Oberseite

Umgebung Florac, Cevennen

29. Mai 2018

Umgebung Kanfanar, Kroatien

13. Juni 2014

Unterseite

Umgebung Florac, Cevennen

29. Mai 2018

Umgebung Kanfanar, Kroatien

4. Juni 2012

Lebensraum

Umgebung Florac, Cevennen

29. Mai 2018

Umgebung Kanfanar, Kroatien

4. Juni 2012

Umgebung Kanfanar, Kroatien

13. Juni 2014