<<

 

Gelbflügel-Raseneule

Thalpophila matura  (HUFNAGEL 1766)

RL D: -

RL BW: -

Oberseite

Warmbronn (am Licht)

14. August 2021

Warmbronn (am Licht)

Umgebung Tübingen (am Licht)

4. September 2021

Umgebung Nagold (am Licht)

29. Juli 2022

14. August 2021

 

Umgebung Nagold (am Köder)

26. August 2022

 

Umgebung Nagold (am Köder)

26. August 2022