<<

 

Roter Scheckenfalter

Melitaea didyma  (ESPER 1779)

RL D: 2

RL BW: 3

Männchen Oberseite

roterScheckenfalter23

Schwäbische Alb

4. Juli 2009

20110708_didyma3

Vinschgau

8. Juli 2011

20120604_didyma1

Umgebung Kanfanar, Kroatien

4. Juni 2012

Umgebung Kršan, Kroatien

16. Juni 2014

Umgebung Pula, Kroatien

14. Juni 2014

20110705_didyma6

Vinschgau

5. Juli 2011

20110702_didyma1

Vinschgau

2. Juli 2011

roterScheckenfalter12

Val d´Asse, Provence

7. Juni 2007

Männchen Unterseite

Schwäbische Alb

26. Juni 2023

Umgebung Banjole, Kroatien

8. Juni 2014

20110708_didyma2

Vinschgau

8. Juli 2011

roterScheckenfalter11

Valsaintes, Provence

6. Juni 2007

Umgebung Pula, Kroatien

14. Juni 2014

20110705_didyma1

Vinschgau

5. Juli 2011

Weibchen Oberseite

Schwäbische Alb

26. Juni 2023

Umgebung Pula, Kroatien

14. Juni 2014

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

15. Juni 2014

roterScheckenfalter10

Simione, Provence

6. Juni 2007

roterScheckenfalter24

Schwäbische Alb

4. Juli 2009

Umgebung Banjole, Kroatien

18. Juni 2014

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Weibchen Unterseite

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

didyma20070606

Simione, Provence

6. Juni 2007

roterScheckenfalter8

Simione, Provence

6. Juni 2007

roterScheckenfalter4

Simione, Provence

6. Juni 2007

Weibchen Oberseite f. meridionalis

20110705_didyma4

Vinschgau

5. Juli 2011

20110707_didyma

Vinschgau

7. Juli 2011

Weibchen Unterseite f. meridionalis

20110705_didyma2

Vinschgau

5. Juli 2011

20110705_didyma5

Vinschgau

5. Juli 2011

Balzverhalten

Umgebung Pula, Kroatien

14. Juni 2014

20110708_didyma1

Vinschgau

8. Juli 2011

Eiablage

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Ei

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Halbinsel Kamenjak, Kroatien

10. Juni 2014

Fraßbild der Raupe

Umgebung Florac, Cevennen

17. Mai 2016

Schwäbische Alb

26. August 2019

Raupe

Umgebung Florac, Cevennen

29. Mai 2018

Umgebung Florac, Cevennen

29. Mai 2018

Schwarzwald-Baar-Kreis

21. April 2017

Schwarzwald-Baar-Kreis

21. April 2017

 

Umgebung Florac, Cevennen

17. Mai 2016

Schwarzwald-Baar-Kreis

26. Mai 2022

Umgebung Florac, Cevennen

23. Mai 2016

Schwarzwald-Baar-Kreis

27. Mai 2023

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

26. Mai 2022

Umgebung Florac, Cevennen

21. Mai 2018

Schwarzwald-Baar-Kreis

27. Mai 2023

roterScheckenfalter15

Schwäbische Alb

5. Juni 2009

Präpuppe

20120602_melitaea1

Umgebung Kanfanar, Kroatien

2. Juni 2012

Puppe

20120603_didyma2 20120603_didyma1

Umgebung Kanfanar, Kroatien

4. Juni 2012

Umgebung Kanfanar, Kroatien

4. Juni 2012

roterScheckenfalter16 roterScheckenfalter17

Zucht

20. Juni 2009

Zucht

20. Juni 2009

 

Puppenrest; Schwäbische Alb

25. August 2019

Falter aus Zucht (Weibchen)

roterScheckenfalter22

1. Juli 2009

roterScheckenfalter21

1. Juli 2009

Lebensraum

Schwäbische Alb

5. Juni 2009

Schwarzwald-Baar-Kreis

21. April 2017

Schwäbische Alb

26. Juni 2023

Umgebung Florac, Cevennen

20. Mai 2018

20120604_didyma2

Umgebung Kanfanar, Kroatien

4. Juni 2012

Schwäbische Alb

5. Juni 2009

Schwarzwald-Baar-Kreis

26. Mai 2022

20110702_didyma2

Vinschgau

2. Juli 2011

Umgebung Florac, Cevennen

17. Mai 2016

20120607_didyma2

Umgebung Banjole, Kroatien

7. Juni 2012