<<

 

Habichtskraut-Wiesenspinner

Lemonia dumi  (LINNAEUS 1761)

RL D: 2

RL BW: 2

Oberseite Männchen

Umgebung Dätzingen

12. Oktober 2019

Naturraum Obere Gäue

15. Oktober 2016

Umgebung Malmsheim

12. Oktober 2019

Umgebung Malmsheim

15. Oktober 2017

dumi10

Alb-Wutach-Gebiet

6. Oktober 2010

Naturraum Obere Gäue

15. Oktober 2016

Naturraum Obere Gäue

10. Oktober 2021

Unterseite Männchen

20121005_dumi1

Naturraum Obere Gäue

5. Oktober 2012

Naturraum Obere Gäue

10. Oktober 2021

20121005_dumi2

Naturraum Obere Gäue

5. Oktober 2012

Oberseite Weibchen

20111009_dumi3

Falter aus Zucht

9. Oktober 2011

dumi09

Alb-Wutach-Gebiet

6. Oktober 2010

dumi02

Falter aus Zucht

6. Oktober 2010

dumi12

Alb-Wutach-Gebiet

6. Oktober 2010

Detail

dumi07

Alb-Wutach-Gebiet

6. Oktober 2010

dumi11

Alb-Wutach-Gebiet

6. Oktober 2010

Anflug & Balz

dumi01

Alb-Wutach-Gebiet

6. Oktober 2010

20121003_dumi1

Naturraum Obere Gäue

3. Oktober 2012

20121005_dumi3

Naturraum Obere Gäue

5. Oktober 2012

Naturraum Obere Gäue

15. Oktober 2016

20111009_dumi4

Naturraum Obere Gäue

9. Oktober 2011

20121003_dumi2

Naturraum Obere Gäue

3. Oktober 2012

20121005_dumi4

Naturraum Obere Gäue

5. Oktober 2012

Naturraum Obere Gäue

15. Oktober 2016

Kopula

dumi03 dumi04

Alb-Wutach-Gebiet (Weibchen aus Zucht)

6. Oktober 2010

20121005_dumi6 20121005_dumi7

Naturraum Obere Gäue (Weibchen aus Zucht)

5. Oktober 2012

Naturraum Obere Gäue (Weibchen aus Zucht)

15. Oktober 2016

 

Eiablage

20121003_dumi3

Naturraum Obere Gäue (Weibchen aus Zucht)

20121003_dumi4

3. Oktober 2012

Ei

20121003_dumi5

Naturraum Obere Gäue

3. Oktober 2012

20111016_dumi1

Zucht

16. Oktober 2011

20121003_dumi6

Naturraum Obere Gäue

3. Oktober 2012

20111016_dumi2

Zucht

16. Oktober 2011

Schlupf der Räupchen

20120415_dumi2

Zucht

15. April 2012

20120415_dumi1

Zucht

15. April 2012

Ei-Räupchen

20120415_dumi3

Zucht

15. April 2012

20120415_dumi4

Zucht

15. April 2012

20120415_dumi5

Zucht

15. April 2012

20120415_dumi7

Zucht

15. April 2012

Raupe

20120415_dumi6

Zucht

15. April 2012

20120419_dumi2

Zucht

19. April 2012

20120506_dumi

Zucht

6. Mai 2012

20120513_dumi2

Zucht

13. Mai 2012

Umgebung Stollhofen

22. Mai 2021

20120419_dumi3

Zucht

19. April 2012

20120428_dumi1

Zucht

28. April 2012

20120513_dumi1

Zucht

13. Mai 2012

20120517_dumi1

Zucht

17. Mai 2012

Lebensraum

Naturraum Obere Gäue

15. Oktober 2016

20111009_dumi1

Naturraum Obere Gäue

9. Oktober 2011

Umgebung Malmsheim

15. Oktober 2017

Umgebung Stollhofen

22. Mai 2021

Naturraum Obere Gäue

15. Oktober 2016

20111009_dumi2

Naturraum Obere Gäue

9. Oktober 2011

Umgebung Malmsheim

12. Oktober 2019

Naturraum Obere Gäue

10. Oktober 2021